Rita Braam is de voorzitter van Coöperatie Vrijstad Windwinning. Samen met Eneco is deze coöperatie initiatiefnemer van Windwinning Culemborg: een plan om zes tot acht nieuwe windturbines te bouwen ten zuiden van de N320. Deze molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

‘Als Coöperatie Vrijstad Windwinning zijn we samen met duurzaam energiebedrijf Eneco aan de slag om windwinning in Culemborg mogelijk te maken. Als je als gemeente energieneutraal wilt worden, ben je er niet met enkele windmolens en zonnepanelen. Naast de drie bestaande windmolens willen we er nog zes tot acht plaatsen binnen de gemeentelijke grenzen. Als alles volgens plan verloopt, wordt hiermee vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens en bedrijven.’

Huidige stand van zaken

‘Begin 2016 is de gemeente Culemborg een onderzoek gestart naar de haalbaarheid daarvan. Dit heeft geleid tot een Windvisie, die in november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Vanuit deze windvisie zijn we verdere plannen gaan ontwikkelen. Eind februari 2019 heeft het Culemborgs College ons principeverzoek voor de ontwikkeling en realisatie van een windwinning binnen de gemeentegrenzen goedgekeurd. Met deze goedkeuring zijn verschillende onderzoeken gestart naar de beste locatie voor de windmolens. Deze onderzoeken worden verwerkt in een Milieu Effecten Rapportage (MER), dat begin 2020 wordt opgeleverd. Als alles goed gaat, volgt later dat jaar ook de politieke besluitvorming over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.’

‘Wind is in Nederland zoiets vanzelfsprekends, dat is lang niet overal zo. Laten we wind opnieuw waarderen en gebruiken.’

Rita Braam
Samen winnen. Samen delen.

‘Culemborgers moeten in het hele proces kunnen meedoen. Sterker nog, Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Onze slogan is niet voor niets: Samen winnen. Samen delen. Iedereen moet kunnen profiteren van deze windwinning. Culemborgse inwoners en bedrijven moeten voor minimaal 50% kunnen meedoen. Concreet betekent dat dat als er acht windmolens komen, er vier van Eneco zijn en vier van Coöperatie Vrijstad Windwinning. Als inwoner van Culemborg kun je op twee manieren meedoen: financieel of procesmatig. Financiële participatie betekent dat je een bedrag inlegt om de ontwikkeling van de molens mogelijk te maken. Over deze inleg ontvang je een rendement. Procesparticipatie betekent dat je in het hele proces met ons meedenkt. Denk aan vraagstukken als: hoe passen we de windmolens landschappelijk goed in? Wat gebeurt er met het gebied eromheen? In alle gevallen begint ‘meedoen’ met lid worden van Coöperatie Vrijstad Windwinning.’

Aandacht voor de natuur en omwonenden

‘Uiteraard denken wij zelf ook goed over na over dit soort vraagstukken. Het plangebied hebben we samen met de gemeente bepaald. Daar komen veel kaders bij kijken, bijvoorbeeld regels rondom beschermd natuurgebied en de wettelijke afstand tot omwonenden. Bij de inrichting van het plangebied houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van de natuur en omwonenden. Daarnaast spelen de grondeigenaren een belangrijke rol. Onder een eerlijke windwinning verstaan we ook dat we budgetten eerlijk verdelen onder de grondeigenaren, omwonenden en een gebiedsfonds, waaruit weer geïnvesteerd mag worden.

‘Bij de inrichting van het plangebied houden we zoveel mogelijk rekening met de belangen van de natuur en omwonenden. Daarnaast spelen de grondeigenaren een belangrijke rol.’

Rita Braam
Betrouwbaar product

‘Krijgen we genoeg particuliere, maatschappelijke en zakelijke leden die mee willen financieren? We beseffen dat het hier om een niet zo tastbaar, maar al wel heel bekend product gaat: een windturbine in je eigen gemeente waaraan je financieel kunt meedoen; dat is wat anders dan een kopje koffie kopen. Als inwoner investeren in en profiteren van de productie van groene stroom uit je eigen omgeving, hoe leuk is dat? Tegelijkertijd is het heel concreet: het kan gewoon! Het toekomstig rendement kun je redelijk specifiek berekenen op basis van factoren zoals het soort turbine en hoe hard het waait in Nederland – of Gelderland. Voor ons staat heldere communicatie voorop: iedereen meenemen in de ontwikkelingen, een duidelijk verhaal vertellen en een goed en betrouwbaar product bieden.’

Kijk voor meer informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen op: windwinningculemborg.nl of word lid via vrijstadwindwinning.nl