Maatschappelijke-, publieke- en sportorganisaties en het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in de problemen zijn gekomen door de sterk gestegen energieprijzen, kunnen bij de gemeente een bijdrage aanvragen uit het winterfonds. Per aanvrager wordt maximaal uitgekeerd: de meerkosten van de energielasten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van de energielasten in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

De provincie stelt bijna € 140.000 voor Culemborg beschikbaar om deze groep te helpen met de gestegen energiekosten. De subsidie is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn. Aanmelden kan van 30 januari t/m 19 februari.

Problemen door te hoge energieprijzen

Het bedrag is te beperkt om alle organisaties en het MKB goed te kunnen helpen. Daarom kunnen bedrijven en organisaties alleen een bijdrage aanvragen voor drie maanden van de hogere energiekosten. Als er veel aanvragen binnenkomen, kijkt de gemeente of er nog aanvullende fondsen kunnen worden ingezet. Anders wordt het budget verdeeld onder de aanvragen. De gemeente hoopt hiermee organisaties die echt in de problemen komen door de hoge energiekosten toch een beetje te kunnen helpen.

Van 30 januari tot en met 19 februari kan de bijdrage aangevraagd worden via deze pagina.

Vragen kun je stellen via winterfonds@culemborg.nl.

Voorwaarden verstrekken subsidie uit Gelders Winterfonds 2022

Algemeen

 • Het totale bedrag dat de gemeente uitkeert bedraagt maximaal € 137.791.
 • Per aanvrager wordt niet meer uitgekeerd dan maximaal de meerkosten van de energielasten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van de energielasten in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Bij overschrijding van het budget vanwege het aantal aanvragen of vanwege het totaalbedrag dat wordt aangevraagd is het bedrag dat wordt uitgekeerd het totaalbudget van 137.791 euro gedeeld door het totaal aantal aanvragen.
 • De aanvraag moet ingediend worden in de periode van 30 januari 2023 tot en met 19 februari 2023. Aanvragen die zijn ingediend buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.
 • De aanvraag moet volledig zijn en bestaan uit de volgende bijlagen (niet volledig ingevulde aanvraagformulieren nemen we niet in behandeling):
  het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
 • Een overzicht van de meerkosten van de energielasten in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Dit is tevens het maximale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden.
 • Een kopie van het (variabel) energiecontract van de aanvrager dat geldt voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.
 • Een kopie van een energienota(‘s) betaald in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 en 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

Een organisatie die gebruik wil maken van een uitkering uit het Gelders Winterfonds 2022 moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie is een maatschappelijke organisatie (een stichting of vereniging of andere instelling zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doen nastreven) of de organisatie valt onder het midden- en kleinbedrijf (maximaal 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) én; een netto omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen).
 • ZZP’ers en eenmansbedrijven hebben een eigen energierekening op naam van het bedrijf en dit bedrijf mag niet gevestigd zijn op hun thuisadres.
 • De organisatie is geen filiaal van een landelijke keten.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie maakt gebruik van een gebouw in Culemborg.
 • De organisatie heeft een eigen energierekening voor het gebouw waar de activiteiten worden uitgevoerd (op naam van de betreffende (rechts)persoon bij de KvK ingeschreven organisatie).
 • De organisatie had in 2022 (of een gedeelte daarvan) een variabel energiecontract (organisaties met nog een vast contract hebben geen last van de hogere energieprijzen).
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor maximaal de extra kosten die zijn gemaakt door een hogere energierekening in 2022. Hiervoor moet bij de aanvraag worden aangegeven wat de meerkosten zijn van de energielasten in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2021.
 • De organisatie moet verklaren dat zij redelijkerwijs alle mogelijke inspanningen hebben verricht om het energiegebruik te verlagen.
 • De organisatie moet hiervoor een door de gemeente beschikbaar aanvraagformulier invullen met als bijlage een berekening van de meerkosten aan energie in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 ten opzichte van de zelfde periode in 2021, een kopie van hun variabel energiecontract en een afschrift van een energienota’s die hierbij horen.

Tekst en afbeelding: gemeente Culemborg

Datum plaatsing: 25-1-23